Δημήτρης Πολυχρόνης

Δημήτρης Πολυχρόνης

Καθηγητής Μαθηματικών Ειδικής Αγωγής

Υποψήφιος Διδάκτορας ΔΠΘ

Καθηγητής Μαθηματικών με εξειδίκευση στη Διδακτική των Μαθηματικών και στην Ειδική Αγωγή.

Μέλος διεπιστημονικών ομάδων για την αξιολόγηση Μαθηματικών στο ΚΕΔΑΣΥ Ξάνθης.

Υποψήφιος Διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ στη Διδακτική των Μαθηματικών.

Εκπαιδευτής ενηλίκων σε ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίων, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και ΔΙΕΚ.

Ευκλείδης

Πύλη οργανωμένης συζήτησης περί Μαθηματικών, Ειδικής Αγωγής και άλλων δαιμονίων.

Σχολικά Μαθηματικά

στο Γυμνάσιο

Η Μαθηματική Εκπαίδευση στο Γυμνάσιο αποτελεί ίσως την κρισιμότερη ηλικία και περίοδο για την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης από τους μαθητές. Τα περισσότερα παιδιά εισέρχονται σε αυτό με διαμορφωμένες αντιλήψεις και στάσεις που καθορίζουν την κοινωνικό-συναισθηματική συμπεριφορά τους στα Μαθηματικά. Γι' αυτόν τον λόγο, ο Μαθηματικός που διδάσκει στο Γυμνάσιο οφείλει να εγκολπώνει κατάλληλες εκπαιδευτικές πρακτικές κατά τη διδασκαλία και την καθοδήγηση που παρέχει στους μαθητές του.

στο Λύκειο

Οι τάξεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου καθορίζουν την ποιότητα και την έκταση των Μαθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών στη μετέπειτα εκπαίδευση και κατάρτισή τους. Η διδασκαλία των Μαθηματικών αποκτά περισσότερο αξιωματικά χαρακτηριστικά και οι μαθητές εισάγονται στην αυστηρότητα και την πειθαρχία ως προς την έκφραση των διατυπώσεων και των απαντήσεών τους. Ο ρόλος του καθηγητή Μαθηματικών είναι να καθοδηγεί τους μαθητές ώστε να αποκτήσουν τις απαιτούμενες βάσεις για την Τριτοβάθμια και τη Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Αξιολόγηση Μαθηματικών στο ΚΕΔΑΣΥ

Αξιολόγηση μαθητή από ειδικό

Η αξιολόγηση του Αριθμητικού - Μαθηματικού Γραμματισμού στο ΚΕΔΑΣΥ έχει σκοπό τον προσδιορισμό του γνωστικού προφίλ του μαθητή στα Μαθηματικά και την ανίχνευση πιθανών Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (όπως η Δυσαριθμισία). Μεταξύ άλλων, αξιολογείται η γνωστική του ανάπτυξη στους τομείς της αριθμητικής κωδικοποίησης κι αποκωδικοποίησης, το μαθηματικό λεξιλόγιο, η λογική και οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, η αριθμητική, η άλγεβρα και η γεωμετρία.

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

στο γενικό σχολείο

Η υποστήριξη μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο συνηθισμένο σχολείο πραγματοποιείται είτε εντός της γενικής τάξης με ή χωρίς Παράλληλη Στήριξη είτε το Τμήμα Ένταξης. Η εισήγηση της κατάλληλης υποστήριξης πραγματοποιείται από το ΚΕΔΑΣΥ μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης από τη διεπιστημονική ομάδα. Το ΚΕΔΑΣΥ, σε συνεργασία με την ΕΔΥ του σχολείου και τους γονείς, δύναται να διαμορφώσει ένα Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) για την υποστήριξη του μαθητή.

στο ειδικό σχολείο

Το ειδικό σχολείο προτείνεται για μαθητές με ιδιαίτερες δυσκολίες που καθιστούν δυσχερή τη φοίτηση στο γενικό σχολείο. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τα κύρια ειδικά σχολεία είναι τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) και τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ). Το ΚΕΔΑΣΥ είναι αρμόδιο για την εισήγηση φοίτησης στο κατάλληλο σχολικό πλαίσιο και η τελική απόφαση λαμβάνεται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες του παιδιού.

Scroll to Top