Κατασκευή Εργαλείου Αξιολόγησης ΕΕΑ

Ένα φιλόδοξο εγχείρημα

Η κατασκευή ενός σύγχρονου εργαλείου που θα αξιολογεί τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών στα Μαθηματικά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα αποτυπώνει το εύρος των γνώσεων, θα εντοπίζει πιθανές δυσκολίες και θα λειτουργεί ως πυξίδα για τον σχεδιασμό της μετέπειτα υποστήριξης. Σε ευθυγράμμιση με τα νέα Προγράμματα Σπουδών και τη σύγχρονη ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.

Αξιολόγηση μαθητή από ειδικό

Σκοπός

Εργαλείο υποστήριξης

 • Της αξιολόγησης των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΕΕΑ) στα Μαθηματικά από τα ΚΕΔΑΣΥ
 • Της ανίχνευσης των μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών που παραπέμπονται στα ΚΕΔΑΣΥ
 • Της διαμόρφωσης του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) στα Μαθηματικά

Οραματικός ορίζοντας

 • Συμβολή στην επιστημονική τεκμηρίωση σε ερευνητικό επίπεδο
 • Οδηγός δημιουργίας υποστηρικτικών υλικών (διδακτικά εγχειρίδια, οπτικοακουστικά μέσα κ.α.)
 • Βελτίωση του έργου των φορέων και των θεσμών της εκπαίδευσης

Προφίλ μαθητικού δυναμικού

check-mark-icon-png[1]

Είναι ηλικίας από 11 ετών και 4 μηνών έως και 17 ετών και 11 μηνών.

check-mark-icon-png[1]

Έχουν ολοκληρώσει ή ολοκληρώνουν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

check-mark-icon-png[1]

Φοιτούν ή πρόκειται να φοιτήσουν σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

check-mark-icon-png[1]

Έχουν Γενικό Δείκτη Νοημοσύνης ≥70 στο WISC-V GR ή το WAIS-IV GR

Περιεχόμενο

Πεδία Μαθηματικής Γνώσης

Αριθμοί: Φυσικοί, ακέραιοι κλπ.

Άλγεβρα: Πράξεις, εξισώσεις κλπ.

Γεωμετρία & Μετρήσεις: Σχήματα, μήκος, εμβαδόν κλπ.

Στατιστική & Πιθανότητες: Μέσος όρος, γραφήματα, πειράματα τύχης κλπ.

Γνωστικοί Τομείς Μαθηματικών

Γνώση: Ανάκληση, Αναγνώριση, Διάταξη και Υπολογισμός

Εφαρμογή: Διατύπωση, Εκτέλεση και Αναπαράσταση

Αιτιολόγηση: Ανάλυση, Ενσωμάτωση, Γενίκευση και Απόδειξη

Μεθοδολογία

Ποιοτική ανάλυση

(Απο)κωδικοποίηση συμβόλων και παραστάσεων

Γραφοσυμβολική αναπαράσταση

Εννοιολογική κατανόηση

Κριτική ανάλυση λαθών

Ποσοτική αποτίμηση

Μαθηματικών δεξιοτήτων

Προσδοκώμενων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (ΠΜΑ)

Ανά τάξη και ηλικία

Διαβαθμισμένης δυσκολίας

Δομή

Φύλλα Εργασίας

 • Σύμφωνα με την τάξη
 • Για κάθε γνωστική περιοχή
 • Προφορικά και γραπτά
 • Ανοιχτού και κλειστού τύπου

Οδηγός Αξιολόγησης

 • Σωστές κι αποδεκτές απαντήσεις
 • Ποσοτικές κλίμακες
 • Ποιοτική ανάλυση
 • Λογισμικό αποτύπωσης

Σύνοψη Αποτελεσμάτων

 • Γραφήματα και σχεδιαγράμματα
 • Απόδοση ερμηνειών
 • Αιτιοκρατικές συσχετίσεις
 • Συμπεράσματα

Ομάδες Εργασίας

Εφαρμοσμένης Αξιολόγησης

Εφαρμογή υλικού αξιολόγησης

Ανατροφοδότηση και αναστοχασμός

Διεπιστημονική συζήτηση

Υποβολή προτάσεων και διορθώσεων

Επιστημονικού Έργου

Ανασκόπηση ερευνητικής βιβλιογραφίας

Σχεδιασμός διαδικασιών

Κατασκευή έργων και δοκιμασιών

Συγγραφή, δημοσίευση και παρουσίαση

Scroll to Top